BTEX-PEN user manual

در فایل زیر نحوه استفاده از دستگاه اسکترکتور و راهنما مصرف آن به طور کامل تشریح شده است. تمامی حقوق مربوط به شرکت فناوران دایا تجهیز طب شمال میباشد.

Benex user manual

کاتالوگ Clinical trial شامل کیس های بالینی در ۵ قاره توسط دندانپزشکان مورد ارزیابی قرار گرفته است.تمامی حقوق مربوط به شرکت فناوران دایا تجهیز طب شمال میباشد.

Clinical trial

Clinical trial شامل کیس های بالینی در ۵ قاره توسط دندانپزشکان مورد ارزیابی قرار گرفته است.